Font size

Конкурс објављен 27.09.2018.

Декан Електронског факултета у Нишу расписује

 
КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом

 

1.    а) једног наставника вештина за ужу научну област Мултимедијалне технологије.

 

 

Услови за избор у звање предвиђени су чланом 79. Закона о високом образовању Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 88/2017 и 27/2018 – др. закон) и чланом 164. став 6. Статута Универзитета у Нишу („Гласник универзитета у Нишу“ бр. 8/2017).
Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом  високом образовању првог степена, биографију, списак радова и објављене стручне радове у одговарајућој области.
Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника (за попуну обрасца неопходно је да  кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико нема кориснички налог, неопходно је да се јави администратору апликације на  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).
Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.
Додатне информације у вези конкурса могу се добити на телефон: 018/529-611, контакт особа Маја Крстић Маринковић или на mail адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Наведену документацију доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14, Ниш.

 

Текст конкурса у Нишким народним новинама је на следећем линку.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89