Font size

Конкурс објављен 01.08.2018.

КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом


Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Теоријска електротехника.


Услови за избор у звање доцент или ванредни професор предвиђени су чланом 74. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18- др. закон), чланом 165. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/17), чланом 115. Статута Електронског факултета у Нишу и одредбама Ближих критеријума за избор у звања наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 3/17).

 

Уз пријаву на конкурс кандидати за избор прилажу: оверену фотокопију дипломе доктора наука, биографију, списак радова и радове, попуњен, одштампан и потписан образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуну обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико нема кориснички налог, неопходно је да се јави администратору апликације на е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Додатне информације у вези конкурса могу се добити на телефон: 018/529-611, контакт особа Маја Крстић Маринковић или на маил адресу:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  .


Наведену документацију доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14, Ниш.

Конкурс објављен у Народним новинама можете преузети овде.

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89